Kushtet e Shërbimit

PARAPRAKE

Kjo faqe interneti operohet nga CLEAN AUTO. Në të gjithë sitin, ne përdorim termat "ne", "ne" dhe "jonë" kur i referohemi CLEAN AUTO. Kjo faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet në të cilat ofron akses, ofrohet nga CLEAN AUTO për përdoruesit që jeni, me kusht që të pranoni të gjitha termat, kushtet, politikat dhe njoftimet e përcaktuara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e Shërbimit", "Kushtet e Shërbimit"). "), duke përfshirë nga termat, kushtet dhe politikat e përmendura këtu dhe/ose të aksesueshme nga hiperlidhja. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e sitit, duke përfshirë, pa kufizim, individët që janë vizitorë, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose ofrues të përmbajtjes.
Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Përdorimit përpara se të hyni dhe përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të Faqes, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte Përdorimi. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, ju nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte Përdorimi konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në to.

Çdo mjet ose veçori e re që shtohet në këtë dyqan i nënshtrohet gjithashtu kushteve të përdorimit. Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Përdorimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime të tilla dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj ta kontrolloni këtë faqe herë pas here për ndryshime. Qasja ose përdorimi i vazhdueshëm i faqes në internet pas postimit të ndryshimeve përbën pranimin e ndryshimeve.
Dyqani ynë ndodhet në Shopify Inc. Kjo kompani na ofron platformën e tregtisë elektronike në internet që na lejon t'ju shesim produktet dhe shërbimet tona.

SEKSIONI 1 – KUSHTET E PËRDORIMIT TË DYQANIT ONLINE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Përdorimit, ju tregoni se jeni në ose mbi moshën madhore në rajonin, krahinën ose shtetin tuaj dhe na keni dhënë leje për të lejuar cilindo nga vartësit tuaj të mitur që të përdorin këtë faqe.

Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj kur përdorni Shërbimin (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni asnjë krimb kompjuterik, virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.

Një shkelje ose shkelje e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të Shërbimeve tuaja.


SEKSIONI 2 – KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar shërbimin ndaj kujtdo në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye.

Ju e kuptoni se përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe kjo përfshin (a) transmetimet përmes rrjeteve të shumta; dhe (b) ndryshimet e bëra për t'iu përshtatur dhe përshtatur kërkesave teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës suaj të kreditit është gjithmonë i koduar kur transferohet përmes rrjeteve.

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni asnjë pjesë të Shërbimit, përdorimin ose aksesin në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit ofrohet Shërbimi, pa lejen nga ne.

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.


SEKSIONI 3 – SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHËSIA E INFORMACIONIT

Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse informacioni i ofruar në këtë faqe është i pasaktë, i paplotë ose i vjetëruar. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime më të mëdha, më të sakta, më të plota ose më në kohë informacioni. Nëse mbështeteni në përmbajtjen e kësaj faqeje, ju e bëni këtë në rrezikun tuaj.

Kjo faqe mund të përmbajë të dhëna të caktuara historike. Sipas përkufizimit, të dhënat historike nuk janë aktuale dhe ofrohen vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë çdo informacion që ai përmban. Ju e pranoni se është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.


SEKSIONI 4 – NDRYSHIMET NË SHËRBIM DHE ÇMIME

Çmimet e produkteve tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë të tij) në çdo kohë pa paralajmërim.

Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo ndryshim në çmim, ose për çdo modifikim, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.


SEKSIONI 5 – PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse është e aplikueshme)

Është e mundur që disa produkte ose shërbime të jenë të disponueshme vetëm në internet përmes faqes së internetit. Sasitë e këtyre produkteve ose shërbimeve mund të jenë të kufizuara dhe kthimi ose shkëmbimi i tyre i nënshtrohet rreptësisht politikës sonë të kthimit.

Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet për të paraqitur sa më saktë ngjyrat dhe imazhet e produkteve që shfaqen në dyqan. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë saktësinë e ekranit me ngjyra në monitorin e kompjuterit tuaj.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk kemi asnjë detyrim, të kufizojmë shitjen e produkteve ose shërbimeve tona në ndonjë person, rajon gjeografik ose juridiksion të caktuar. Ne autorizojmë veten për ta ushtruar këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasinë e produkteve ose shërbimeve që ofrojmë. Të gjitha përshkrimet dhe çmimet e produkteve janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim dhe sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë shitjen e një produkti në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim në këtë faqe është e pavlefshme kur ndalohet me ligj.

Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër i blerë ose i marrë ndryshe nga ju do të përmbushë pritshmëritë tuaja, ose se çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 – SAKTËSIA E INFORMACIONIT TË FATURIMIT DHE TË LLOGARISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju bëni me ne. Ne mund, sipas gjykimit tonë, të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën kartë krediti dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Në rast se ne bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe/ose adresën e faturimit ose numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. . Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit.
Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë për blerjet dhe llogarinë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë informacion, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Kthimit.


SEKSIONI 7 – MJETET OPSIONALE

Ne mund t'ju ofrojmë akses në mjetet e palëve të treta që ne nuk i monitorojmë, kontrollojmë ose menaxhojmë.

Ju e pranoni dhe pranoni që ne ofrojmë akses në mjete të tilla "siç janë" dhe "në varësi të disponueshmërisë" pa garanci, përfaqësime ose kushte të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në diskrecionin dhe rrezikun tuaj. Për më tepër, është përgjegjësia juaj të pyesni dhe të pranoni kushtet në të cilat këto mjete ofrohen nga ofruesi(ët) e palëve të treta në fuqi.

Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë shërbime dhe/ose veçori të reja nëpërmjet faqes së internetit (duke përfshirë lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Këto shërbime dhe/ose veçori të reja do t'i nënshtrohen gjithashtu këtyre Kushteve të Përdorimit.


NENI 8 – LIDHJET E PARËS SË TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të aksesueshme përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.

Lidhjet e palëve të treta në këtë sajt mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi të detyruar të shqyrtojmë ose vlerësojmë përmbajtjen ose saktësinë e tyre dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për materialet ose faqet e internetit të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër që lidhet me faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e këtyre palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato përpara se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'u drejtohen atyre palëve të treta.


NENI 9 – KOMENTE, KOMENTE DHE PARASHTRIME TË TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju paraqisni përmbajtje specifike (për shembull, si pjesë e pjesëmarrjes tuaj në konkurse), ose nëse, pa një kërkesë nga ne, dërgoni ide kreative, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, nga email, me postë postare, ose ndryshe (bashkë, 'Komente'), ju na jepni të drejtën, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, publikojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe përdorim në çdo media çdo koment që na dërgoni . Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë në fshehtësi çdo koment; (2) për të kompensuar këdo për çdo koment të dhënë; ose (3) përgjigjuni komenteve.
7. Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të hequr përmbajtjen dhe Llogaritë që përmbajnë përmbajtje që ne përcaktojmë, sipas gjykimit tonë, të jenë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të turpshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose shkelin pronësinë intelektuale të cilësdo palë ose këto Kushte Përdorimi.
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë në asnjë mënyrë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejta të tjera të pronësisë personale ose intelektuale. Ju pranoni më tej që komentet tuaja nuk do të përmbajnë ndonjë material të paligjshëm, abuziv ose të turpshëm, ose nuk do të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik ose malware tjetër që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të pretendoni se jeni dikush që nuk jeni, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha komentet që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.


NENI 10 – TË DHËNAT PERSONALE

Transmetimi i informacionit tuaj personal në dyqanin tonë rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë. Klikoni këtu për të parë Politikën tonë të Privatësisë.

NENI 11 – GABIMET, PASAKTËSITË DHE HUMBJET

Herë pas here mund të ketë informacione në faqen tonë ose në Shërbim që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit, kohën e dorëzimit dhe disponueshmërinë e produktit. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin ose të anulojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë. në çdo kohë dhe pa njoftim (përfshirë pasi të keni bërë porosinë tuaj ).

Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, modifikojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj. Asnjë datë specifike e përditësimit ose rifreskimit të aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur nuk mund të specifikohet për të treguar se të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.


NENI 12 – PËRDORIM TË NDALUAR

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Përdorimit, ju ndalohet të përdorni faqen ose përmbajtjen e saj:
(a) për qëllime të paligjshme; (b) për të nxitur të tjerët të kryejnë ose të marrin pjesë në veprime të paligjshme; (c) për të shkelur çdo urdhëresë lokale ose rregullore, rregullore ose ligje ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore; (d) për të shkelur ose shkelur të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose ato të palëve të treta; (e) për të ngacmuar, abuzuar, fyer, dëmtuar, shpifur, shpifur, përçmuar, frikësuar ose diskriminuar këdo në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose paaftësisë; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues;
(g) për të ngarkuar ose transmetuar viruse ose çdo lloj kodi tjetër me qëllim të keq që do të përdoret ose mund të përdoret për të komprometuar funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqeje interneti të lidhur ose uebsajti tjetër ose të internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar të dhënat personale të të tjerëve; (i) për të postuar të bezdisshme, phish, rrëmbyer, zhvatje, zvarritje, zvarritje ose zvarritje në ueb; (j) për qëllime të shthurura ose imorale; ose (k) për të prishur ose anashkaluar masat e sigurisë të Shërbimit ose të ndonjë sajti të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose të internetit. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose çdo faqe interneti të lidhur për shkeljen e çdo ndalimi përdorimi.


NENI 13 – PËRJASHTIMI I GARANCIVE DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, garantojmë ose përfaqësojmë që përdorimi juaj i Shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, i sigurt, pa vonesa ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i Shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here ne mund ta heqim Shërbimin për periudha të pacaktuara kohe ose ta anulojmë Shërbimin në çdo kohë, pa paralajmërim.
Ju shprehimisht pranoni që përdorimi ose pamundësia për të përdorur Shërbimin është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që ju ofrohen nëpërmjet tij (përveç rastit kur është shprehur shprehimisht nga ne) ofrohen "siç është" dhe "i nënshtrohen disponueshmërisë" për përdorimin tuaj, pa përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë të gjitha garancitë ose kushtet e nënkuptuara të tregtueshmërisë ose tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërisë, titullit dhe mosshkeljes.
CLEAN AUTO, drejtorët tanë, oficerët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve dhe licencuesit nuk mund të mbahen në asnjë rrethanë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishme, ndëshkuese, të veçantë. ose dëme pasuese, duke përfshirë por pa u kufizuar në humbjen e fitimeve, të ardhurave, kursimeve ose të dhënave, kostot e zëvendësimit ose dëme të tjera të ngjashme, qoftë në kontratë, dëmshpërblim (edhe nëse neglizhencë), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi juaj i Shërbimit ose çdo shërbim ose produkt që e përdor atë, ose ndonjë pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim që rrjedh nga përdorimi të Shërbimit ose çdo përmbajtje (ose produkt) të postuar, transmetuar ose vënë në dispozicion përmes Shërbimit, edhe nëse jeni paralajmëruar për mundësinë e shfaqjes së tyre.
Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, përgjegjësia jonë në këto shtete ose juridiksione do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.


NENI 14 – KOMPENSIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme CLEAN AUTO dhe prindin tonë, filialet, filialet, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkeljet tuaja të këtyre Kushteve të Përdorimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes nga ana juaj të çdo ligji ose të drejte të një pale të tretë.

NENI 15 – NDËRMARRJA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet si e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë megjithatë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushte të Shërbimit. , pa ndikuar ky gjykim në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të tjera.


NENI 16 – PËRFUNDIMI

Detyrimet dhe detyrimet e shkaktuara nga palët përpara datës së përfundimit do të mbijetojnë pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushte Përdorimi do të mbeten në fuqi nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t'i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur të ndaloni së përdoruri faqen tonë.
Nëse gjykojmë ose dyshojmë, sipas gjykimit tonë, se ju nuk jeni në përputhje ose nuk keni arritur të përmbushni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim. Më pas ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat që i detyroheni deri në datën e përfundimit (përfshirë), si rezultat i së cilës ne mund t'ju refuzojmë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).


NENI 17 – E GJITHË MARRËVESHJA

Çdo dështim nga ne për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Këto Kushte të Shërbimit ose çdo politikë ose rregull tjetër funksionimi të postuar nga ne në këtë sajt ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit. Ato zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet, komunikimet dhe propozimet e mëparshme dhe të njëkohshme, qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version të mëparshëm të Kushteve të Përdorimit).
Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

NENI 18 – LIGJI NË FUQI

Këto kushte të përgjithshme rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës Franceze. Çdo mosmarrëveshje që lind nga këto terma dhe kushte ose përdorimi i shërbimeve tona do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave kompetente franceze dhe palët bien dakord në mënyrë të pakthyeshme t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të këtyre gjykatave për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje.


NENI 19 – NDRYSHIMET E KUSHTEVE TË PËRDORIMIT

Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Përdorimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime të tilla dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni faqen tonë të internetit herë pas here për të parë nëse janë bërë ndonjë ndryshim. Duke vazhduar të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit dhe Shërbimin pas postimit të ndryshimeve në këto Kushte të Shërbimit, ju i pranoni ato ndryshime.


NENI 20 – INFORMACION KONTAKT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Përdorimit duhet të na dërgohen në cleanauto@gmx.fr.

PRODUKTET TONA

ÇFARË ËSHTË NJË APC? APC - Clean Auto - Detajimi - Makinë

Eksploroni në detaje se çfarë është një APC, një pastrues i gjithanshëm me shumë sipërfaqe, dhe zbuloni se si ai transformon pastrimin dhe mirëmbajtjen e automjetit...

Jan 24 2024
Artikull nga l'équipe d'Clean-auto.net
Lexo më shumë

APC CLEAN AUTO - Pastrues për të gjitha qëllimet - Detaje

Pastrim me shumë qëllime me APC DETAILING Clean Auto në automobila Produktet universale të pastrimit, të tilla si APC-të , janë pjesë thelbësore e detajimit të...

Jan 21 2024
Artikull nga l'équipe d'Clean-auto.net
Lexo më shumë